MENU

Regulamin

I. Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://www.jednooczni.org oraz rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez UV design Ireneusz Różycki z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Leszczyńskiego 127 , wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Bydgoszczy pod numerem 68944, zwanym dalej „Wydawcą”.

II. Definicje

Serwis www – zbiór stron internetowych oraz narzędzi, włączonych do sieci Internet pod adresem www.jednooczni.org wraz z systemem rejestracji i logowania, zapewniający dostęp do stworzonego przez Wydawcę serwisu internetowego www.jednooczni.org o tematyce okulistycznej, z treściami informacyjnymi.

Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, regulaminami poszczególnych usług i dodatkami do niego, stanowiącymi jego integralną część.

Gość – każda osoba wchodząca przez sieć Internet i przeglądająca ogólnie dostępne strony i zasoby Serwisu www, jako niezarejestrowany użytkownik.

Użytkownik – każdy podmiot (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca przez upoważnione osoby etc.) odwiedzający Serwis www i/lub korzystająca z jego zamkniętych działów, dostępnych po zarejestrowaniu się, tj. założeniu własnego Konta, do którego dostęp wymaga podania swojego indywidualnego loginu (adresu e-mail) i hasła.

Konto – dostępny po zarejestrowaniu się i zalogowaniu się (przez podanie loginu i hasła) indywidualny profil dla każdego Użytkownika z przypisanym zbiorem funkcji, za pomocą których Użytkownik może wprowadzać i zarządzać danymi, opisami oraz innymi funkcjami umożliwiającymi korzystanie z Serwisu www, jak również dokonywać operacji związanych z jego funkcjonowaniem w Serwisie www.

Wolny dostęp – nieodpłatny dostęp oferowany w ramach Serwisu www, obejmujący informację ogólnodostępną (bez potrzeby rejestracji), jak również wybrane działy i funkcje dostępne po zalogowaniu (wymagana rejestracja i logowanie).

Administrator – osoba(y) lub podmiot(y) zarządzająca(y)(e) i prowadząca(y)(e) całość lub poszczególne działy serwisu www.jednooczni.org, działające z upoważnienia właściciela Serwisu www.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika (usługobiorcy), bez jednoczesnej obecności stron, w sytuacji, gdy dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Usługi – usługi oferowane na stronach Serwisu www, świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług elektronicznych.:

 • usługi informacyjne, tj. udostępnianie treści na indywidualne zapytania Użytkownika lub Gościa poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie www (dotyczy wszystkich stron Serwisu www),
 • usługi wyszukiwania i pobierania danych. tj. umożliwienie Gościom i Użytkownikom korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na wyszukanie oraz wyświetlenie zapisanych na wybranym serwerze danych.

Treści Wydawcy - wszelkie materiały, prace i inne dzieła zamieszczone w Serwisie www przez Wydawcę w formie tekstowej (artykułów, newsów, prezentacji, komentarzy), zdjęć, plików audio lub wideo, grafik lub innych, objęte lub nieobjęte prawem autorskim.

Treści Użytkownika – wszelkie materiały zgłoszone do publikacji w Serwisie www przez Użytkownika w formie tekstowej (opisy i inne), materiały reklamowe, opisy firm, fotografie, objęte lub nieobjęte prawem autorskim.

Reklama – wszelkie formy reklamowe dostępne w Serwisie www dla Klientów Wydawcy (m.in. boxy, bannery, minisite’y, artykuły sponsorowane, videocasty) zamieszczane przez Wydawcę w ramach Serwisu www w określonych przez niego miejscach, z adnotacją, że jest to treść reklamowa.


III. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z Serwisu www jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Gości i Użytkowników.

2. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług przez Wydawcę mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

3. Z jednego konta w Serwisie www może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.


4. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto, umożliwiającym dostęp do zamkniętych stref Serwisu www oraz wybranych funkcji dostępnych po założeniu konta w systemie. Wydawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Kont lub Konta Użytkownika, który jednocześnie korzysta z kilku Kont.

5. Wydawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie www treści reklamowych dostarczonych przez Klientów Wydawcy w formach stosowanych w Internecie oraz zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego i regulacji GIF. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie www przez Użytkowników oraz Klientów Wydawcy oraz za wynikające z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia osób trzecich.

6. Nieodpłatne lub płatne korzystanie z Serwisu www nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści zamieszczonych w Serwisie www, w szczególności Treści Wydawcy. Użytkownik może korzystać z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie www jedynie w zakresie własnego osobistego użytku, określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.

7. Jeżeli z treści postanowień niniejszego Regulaminu nie wynika wyraźnie nic innego, pojęcia w nim użyte należy rozumieć tak, jak to określają definicje w Rozdziale II Regulaminu.

8. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie  przez Użytkownika z Serwisu www, jest równoznaczne z tym, iż zapoznał się i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Zakres świadczonych usług

1. W ramach Serwisu www, Wydawca może publikować bannery i/lub linki do innych stron www i serwisów internetowych. Odnośniki te mogą prowadzić do stron www przedsiębiorców, właścicieli reklam, dostawców treści bądź partnerów Wydawcy. Korzystając z banneru Użytkownik, działając na własne ryzyko i odpowiedzialność, przechodzi na stronę należącą do właściciela banneru, działającego pod swoim imieniem i na swój rachunek. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów Właściciela, współpracujących z Serwisem www, a także tych partnerów, do których prowadzą linki zamieszczone w Serwisie www.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za dostawę/y lub jakość jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu www, przez innych Użytkowników.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie danych osobowych, szkody majątkowe bądź inne szkody wynikające z choćby nieumyślnego ujawnienia przez Użytkownika danych służących korzystaniu z Serwisu www.

4. Treści rozpowszechniane w portalu przez Wydawcę nie mogą służyć diagnozie lekarskiej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w Serwisie www.

V. Warunki świadczenia usług

1.Wydawca/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu www, ani za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z tym przez Użytkowników z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy/Administratora oraz spowodowanych siłą wyższą, włamaniem hackerskim czy niewłaściwym działaniem sieci Internet.

2. Wydawca/Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu www. Użytkownikom ani Gościom nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie wynikające z przerwy w działaniu serwisu.

3. Ze względu na warunki techniczne Wydawca/Administrator nie zapewnia, że informacje przesyłane z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu www, dotrą do Użytkownika w formie kompletnej i niezniekształconej.

4. Wydawca/Administrator nie gwarantuje, że przeglądanie stron Serwisu www będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których poszukiwał.

5. Wydawca/Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem sieci Internet, w tym awariami sprzętu teleinformatycznego, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji w sieci Internet etc.

VI. Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

1. W celu uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika należy dokonać rejestracji w Serwisie www, na którą składa się podanie loginu (adresu e-mail),  unikalnego hasła i wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz złożenie oświadczeń przewidzianych w tym formularzu.

2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracji przez Użytkownika jest w pełni dobrowolne. Wydawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Użytkownika. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania nieprawdziwych danych osobowych przez Użytkownika.

3. Wydawca może przetwarzać dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie www na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) w dalszej części: RODO.

4. Przez rejestrację w Serwisie www, Użytkownik wyraża zgodę na:

 • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Wydawcę w zakresie niezbędnym do organizacji Serwisu www, w sposób określony niniejszym Regulaminem i RODO.
oraz:
 • zapewnia o prawdziwości i kompletności danych osobowych podanych w formularzu rejestracji oraz że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku Użytkowników niebędących osobami fizycznymi (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) wypełnienie formularza rejestracyjnego będzie równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dokonująca rejestracji jest upoważniona do działania w imieniu takiego Użytkownika.
 • potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięciazgodnie z RODO
 • oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że akceptuje jego postanowienia.

5. Rejestracja Użytkownika dochodzi do skutku po akceptacji przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenie założenia konta w Serwisie www poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, wysyłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracji.

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników, a także osób trzecich, z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem Treści Wydawcy, rozpowszechnianych w Serwisie www.

7. Wydawca może w każdej chwili zablokować lub ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu www bez uprzedniego powiadamiania go o tym zamiarze oraz bez wyznaczania terminu zaprzestania naruszeń, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika w tym przez udostępnianie, przekazywanie bądź inne wykorzystywanie w niedozwolony sposób informacji, do których Użytkownik uzyskał dostęp przez Serwis www, innego naruszenia przepisów prawa lub stwierdzenia godzenia w interesy Wydawcy lub innych Użytkowników.

8. W przypadku podania nieprawdziwych danych przez Użytkownika lub nie podania w terminie aktualnych danych Wydawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.


VIII. Prawa i obowiązki użytkowników

1. Poprzez rejestrację w Serwisie www każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

 • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów RODO i prawa autorskiego, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, jak również postanowień Regulaminu,
 • stosowania się do zaleceń technicznych Wydawcy w zakresie korzystania z Serwisu www,
 • terminowego i zgodnego z określonymi  w Regulaminie zasadami wypełniania własnych zobowiązań, związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Wydawcę,
 • nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu www.

2. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła przed dostępem osób do tego niepowołanych i nie udostępniania go osobom trzecim. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika.

3. W razie ujawnienia naruszenia zasad dostępu do jakichkolwiek danych czy treści zawartych w Serwisie www, Użytkownik winien niezwłocznie powiadomić o tym Wydawcę.

4. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Wydawcę o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu www lub treściach naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu i regulaminów poszczególnych usług, przepisy obowiązującego prawa lub dobre obyczaje.

5. Użytkownik ma prawo do:

 • korzystania z zasobów Serwisu www z dostępnych dla jego Konta Treści Wydawcy,
 • wglądu do swoich danych osobowych, żądania zmiany, aktualizacji lub usunięcia swoich danych poprzez zarządzanie ww. informacjami w panelu „Moje Konto”, usunięcie danych nastąpi po przesłaniu wiadomości e-mail z takim żądaniem na adres: redakcja@jednooczni.org
 • zaprzestania z korzystania z Serwisu www w każdym momencie, poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu www w ramach skorzystania z opcji w zakładce „Moje Konto”.

6. Użytkownikowi nie wolno:

 • zakłócać funkcjonowania Serwisu www, łączy internetowych lub ingerować w przekaz informacji oraz oprogramowanie, w tym poprzez świadome działanie bądź zaniechanie, w tym także za pomocą jakichkolwiek urządzeń lub oprogramowania,
 • wprowadzać w błąd Wydawcę oraz innych Użytkowników w zakresie danych przekazywanych za pośrednictwem Serwisu www (w tym poprzez zamieszczanie fikcyjnych informacji w Serwisie wwwi poprzez składane fałszywych oświadczeń woli,
 • zamieszczać w Serwisie www treści lub linków do treści, które:
 • a. Zawierają groźby, treści wulgarne, obsceniczne, nienawistne, agresywne, dyskryminujące i inne tego rodzaju
 • b. Obrażają i deprecjonują inne osoby ze względu na ich pochodzenie, wykonywany zawód, przekonania, wyznanie, światopogląd, wiek, płeć czy orientację seksualną
 • c. Dotykają prywatności innych osób, naruszają ich godność, dobra osobiste, prawa autorskie i inne dobra prawem chronione
 • d. Zawierają oskarżenia, które nie są podparte dowodami w postaci ustaleń prokuratury czy wyroków sądów
 • e. Są niezgodne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami
 • f. Zawierają wiadomości z prywatnymi adresami poczty elektronicznej, danymi osobowymi i teleadresowymi innych osób
 • g. W odniesieniu do innych uczestników dyskusji posługują się nazwiskiem, zamiast nickiem lub imieniem
 • h. Są „nie na temat”, tzn. nie odnoszą się do tematu wątku
 • i. Zawierają materiały i linki reklamowe
 • j. Zawierają linki do zewnętrznych serwisów służące pozycjonowaniu lub budowaniu popularności
 • k. Są napisane wielkimi literami, są powtórzeniem komentarza napisanego wcześniej (zakaz floodowania), są obszernym cytatem.

IX. Prawa i obowiązki Wydawcy

1. Wydawca Serwisu www  gwarantuje w ramach swojej staranności poprawne działanie Portalu oraz zobowiązuje się do udzielania Użytkownikom pomocy w problemach technicznych związanych z korzystaniem z Portalu i jego funkcji.

2. Wydawca ma prawo:

 • weryfikować, blokować i usuwać wszelkie Treści i Materiały zamieszczane w Dziale „Kalendarium Wydarzeń” przez Użytkowników niezgodne z prawem lub z Regulaminem,
 • blokować konto Użytkownika w Portalu bądź usunąć konto Użytkownika korzystającego z Serwisu www niezgodnie z Regulaminem lub przepisami prawa oraz zwyczajami i standardami obowiązującymi w sieci Internet,
 • wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu, informując Użytkowników, poprzez wysłanie wiadomość na ich adresy e-mail podane w formularzu rejestracji. O zmianie Regulaminu Wydawca powiadomi zarejestrowanych Użytkowników Portalu co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień. Użytkownik, który nie akceptuje zmian powinien wyrejestrować  się z Serwisu www. Dalsze korzystanie z Serwisu www po upływie ww. terminu uważać się będzie za akceptację Regulaminu w nowym brzmieniu.

3. Wydawca ma prawo do wprowadzenia, w każdym czasie zmian i modyfikacji w sposobie działania Serwisu www, a w szczególności:

 • modyfikacji funkcjonalności Serwisu www,
 • zmian w wyglądzie graficznym Serwisu www,
 • zmian w treści Serwisu www, w dowolnym momencie, bez konieczności jakiegokolwiek wcześniejszego informowania Użytkowników o tym zamiarze.

4. Wydawca ma prawo przesyłania na adresy e-mail Użytkowników, podanych podczas rejestracji, informacji o charakterze marketingowym, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji w formularzu Rejestracji.

5. Wydawca zapewnia, że dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z RODO i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

X. Ochrona i przetwarzanie danych Użytkownika

1. Korzystający z Serwisu www Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację plików Cookies na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Wydawcę następujących danych technicznych:

 • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
 • adres IP komputera Użytkownika,
 • wywołany adres internetowy (url),
 • adres internetowy, z którego Użytkownika przeszedł na strony portalu (tzw. HTTP_REFERER)
 • innych informacji transmitowanych protokołem http 3 (standardowe informacje zapisywane w logach Apache)

2. Otrzymane w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie www dane mogą być wykorzystywane do wysłania na adres e-mail Użytkownika treści na tematy wskazane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, a także do powiadamiania go o zmianach lub uruchomieniu nowych serwisów lub usług na stronach Serwisu www. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości zawiadamiając o tym Wydawcę drogą elektroniczną, poprzez kliknięcie w link „Rezygnujęz subskrypcji”, wysyłany każdorazowo w wiadomości e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres Wydawcy: redakcja@jednooczni.org przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

3. Wydawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu www:

 • dane identyfikujące Użytkownika, wskazywane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji w Serwisie www, w tym także jego hasło,
 • oznaczenia identyfikujące wykorzystywane sieci telekomunikacyjne lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym dane wymienione w ust. 1,
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu www,
 • informacje o korzystaniu przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności Serwisu www.

4. Korzystając z Serwisu www Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Wydawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Wydawcę(zapisania identyfikatora sesji przy logowaniu). Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, ani nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub Trojanów i  nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika oraz nie podlegają przetwarzaniu.

5. W przypadku uzyskania przez Wydawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu www niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Wydawca może przetwarzać dane Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

6Dane o Użytkownikach gromadzone są wyłącznie dla potrzeb właściwej, zgodnej z prawem i niniejszym Regulaminem, obsługi Użytkowników Serwisu www.

XI. Prawa autorskie i majątkowe

1. Wydawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa własności, w tym majątkowe prawa autorskie do Serwisu www jako całości i jego poszczególnych elementów funkcjonalnych, technologicznych i graficznych oraz że prawa te nie zostały w żaden sposób ograniczone.

2. W Serwisie www zamieszcza się Treści Wydawcy, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zastosowany w ramach Serwisu www układ oraz wybór prezentowanych Treści wydawcy stanowi samodzielny i odrębny przedmiot ochrony, bazując na ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa autorskie do Treści Wydawcy, podmiotów, z którymi Wydawca współpracuje lub Użytkowników, przysługują temu kto daną treść, materiał lub pracę zamieścił w Serwisie www.

3.Wydawca zastrzega, że stosowane w ramach Serwisie www: układ stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje oraz Treści Wydawcy stanowią własność Wydawcy i są prawnie chronione.

4. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich rozpowszechnianych w ramach Serwisu www Treści Wydawcy wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie Treści Wydawcy do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej i wyraźnej zgody przez Wydawcę.

5. Zamieszczenie Treści Użytkownika Serwisie www jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na korzystanie z Treści Użytkownika przez innych Użytkowników oraz Wydawcę Serwisu www na zasadach określonych w niniejszym Regulaminem i regulaminami poszczególnych usług.

6. Znaki handlowe, a także domena, pod którą widoczny jest Serwis www, podlegają ochronie prawnej.

XII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z korzystaniem z Portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: redakcja@jednooczni.org

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz zostać wysłane z adresu e-mail będącego loginem Użytkownika bądź aktualnie wskazanym w ramach Konta Użytkownika.

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. W przypadku przerwy w działaniu Serwisu www przypadający na koniec tego okresu termin ten kończy się w pierwszym dniu podjęcia działania.

4. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mailowy, z którego została ona przesłana.

5. W przypadku likwidacji lub zawieszenia konta w Serwisie www, Wydawca poinformuje Użytkownika o tym fakcie, wysyłając wiadomość na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

6. Użytkownik może odwołać się od decyzji o likwidacji lub zawieszeniu konta w Serwisie www na następujących warunkach:

 • odwołanie powinno być złożone na adres poczty elektronicznej Wydawcy: redakcja@jednooczni.orgw terminie 14 dni od dostarczenia informacji przez Wydawcę o zawieszeniu lub likwidacji konta Użytkownika.
 • odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania,
 • Wydawca udzieli odpowiedzi na odwołanie w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania.

XIII. Postanowienia końcowe

1. W spawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa, w tym w szczególności:

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ),
 • Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83, ze zm.)
 • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128, poz. 1402 ).

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119)

2. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania.


Opublikowano: 25.05.2018